Đóng Pallet và chèn hàng

Hình ảnh

Đóng pallet xếp hàng

Đóng gói gỗ khác

Chèn lót hàng hóa

Đóng pallet hàng siêu trọng

Đóng Pallet và chèn hàng

Hình ảnh

Đóng pallet xếp hàng

Đóng gói gỗ khác

Chèn lót hàng hóa

Đóng pallet hàng siêu trọng