Album Ảnh 1

Xếp hàng trong container

Xếp hàng trong container

Khung gỗ chèn hàng

Khung gỗ chèn hàng

Pallet loại nặng

Pallet loại nặng

Album Ảnh 1

Xếp hàng trong container

Xếp hàng trong container

Khung gỗ chèn hàng

Khung gỗ chèn hàng

Pallet loại nặng

Pallet loại nặng