Đóng Pallet và chèn hàng

Hình ảnh

Đóng pallet xếp hàng

Đóng gói gỗ khác

Chèn lót hàng hóa

Đóng pallet hàng siêu trọng